ลูกค้าต้องวางเงินหลักประกันก่อนทำการซื้อขายครั้งแรกเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อขาย 1 วันทำการ หลังจากนั้น คำสั่งซื้อขายต่อไปไม่ต้องวางอีก ยกเว้นที่ต้องการเพิ่มวงเงินซื้อขายหรือมีการถอนเงินหลักประกันออกไปก่อนหน้านี้ เมื่อลูกค้าโอนเงินหลักประกันเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ แล้ว โปรดระบุบัญชีซื้อขายและส่งหลักฐานการโอนเงินทาง E-mail:invest@aurora.co.th

สำหรับการลงทุนทองคำแท่ง 99.99% บริษัทปรับปรุงเงื่อนไขปริมาณขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายได้
วางเงินหลักประกัน เงื่อนไขการซื้อขาย (นน.)
50,000 บาท 1 กก.
100,000 บาท 2 กก.

สำหรับการลงทุนทองคำแท่ง 96.5% บริษัทปรับปรุงเงื่อนไขปริมาณขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายได้
วางเงินหลักประกัน เงื่อนไขการซื้อขาย (นน.)
5,000 บาท 5 บาท
10,000 บาท 10 บาท
20,000 บาท 20 บาท
30,000 บาท 30 บาท
40,000 บาท 40 บาท
50,000 บาท 50 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงินหลักประกันเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านบัญชี 6 ธนาคารหรือชำระด้วยวิธีอื่น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บางนา 015-4-44733-2
ธนาคารกสิกรไทย บางนา 056-2-44575-9
ธนาคารกรุงเทพ อุดมสุข 920-0-06299-1
ธนาคารกรุงไทย อุดมสุข 259-0-13801-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อุดมสุข 351-1-18259-9
ธนาคารทหารไทยธนชาต อุดมสุข 101-2-17625-9

– ลูกค้าฝากเงินก่อน 15.00 น. จะปรับวงเงินในวันที่ฝาก หลัง 15.00 น. ปรับวงเงินวันทำการถัดไป ตรวจสอบยอดเงินฝาก หรือยอดเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว (Good fund)
– บริษัทไม่มีนโยบายให้ดอกเบี้ย เงินฝากหลักประกัน

ลูกค้าสามารถชำระราคาด้วยการโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ใบนำฝากพิเศษ Special Pay-in Slip (บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนให้)

ชื่อบัญชี บริษัท ออโรร่าเทรดดิ้ง จำกัด บัญชี ออมทรัพย์
สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 6 แห่ง
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บางนา 015-4-44733-2
ธนาคารกสิกรไทย บางนา 056-2-44575-9
ธนาคารกรุงเทพ อุดมสุข 920-0-06299-1
ธนาคารกรุงไทย อุดมสุข 259-0-13801-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อุดมสุข 351-1-18259-9
ธนาคารทหารไทยธนชาต อุดมสุข 101-2-17625-9

โอนเงินผ่าน e-banking, ATM
สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 6 แห่ง
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บางนา 015-4-44733-2
ธนาคารกสิกรไทย บางนา 056-2-44575-9
ธนาคารกรุงเทพ อุดมสุข 920-0-06299-1
ธนาคารกรุงไทย อุดมสุข 259-0-13801-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อุดมสุข 351-1-18259-9
ธนาคารทหารไทยธนชาต อุดมสุข 101-2-17625-9

เงินสด บัตรเครดิต เฉพาะลูกค้าที่ซื้อขาย ทองคำแท่ง 96.50% หน้าเคาน์เตอร์สาขา ลูกค้าสามารถชำระเงินสด หรือใช้บริการบัตรเครดิต* บัตรเดบิต* (มีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้งานตามเงื่อนไข สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สาขา) ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สาขาทุกแห่ง

ใบนำฝากพิเศษ สามารถฝากเงินผ่าน 6 ธนาคาร โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินแต่ละธนาคารแตกต่างกัน ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย (056-1-07565-4) ไม่จำกัดจำนวนเงินนำฝาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ (015-3-06164-6) ยอดฝากไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อใบ
ธนาคารกรุงเทพ (920-3-00246-5) ยอดฝากไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อใบ
ธนาคารกรุงไทย (259-6-00760-6) ยอดฝากไม่เกิน 5 แสนบาทต่อใบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (351-0-00999-2) ยอดฝากไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อใบ
ธนาคารทหารไทยธนชาต (101-2-17625-9) ไม่จำกัดจำนวนเงินนำฝาก

ค่าธรรมเนียมในการนำฝากเงิน บริษัทเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินในส่วนนี้

เงื่อนไขในการซื้อขายผ่านระบบ Online

ลูกค้าซื้อทองคำผ่าน online บริษัทฯ สามารถรับ-ส่ง หรือฝากทองไว้ในบัญชีซื้อขายของลูกค้า

กรณีลูกค้าประสงค์ถอนทองคำออกจากบัญชี ซื้อ-ขาย

แจ้งความจำนงถอนทองคำ กับบริษัทฯ โทร.02-1789999 กด 166 หรืออีเมล์ invest@auroratrading.co.th

กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระยอดเงินซื้อทองคำ บริษัทฯ จะล้างสถานะซื้อโดยการขายออกภายในเวลา 18.00 น. วัน Due Date และลูกค้ามีภาระที่จะต้องชำระส่วนต่างขาดทุน / รับส่วนต่างกำไรภายใน T+3 นับจากวันที่ทำรายการ

กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งมอบทองคำแท่ง บริษัทฯ จะล้างสถานะขายโดยการซื้อคืนภายในเวลา 18.00 น. วัน Due Date และลูกค้ามีภาระที่จะต้องชำระส่วนต่างขาดทุน / รับส่วนต่างกำไรภายใน T+3 นับจากวันที่ทำรายการ

การคำนวณเงินค่าปรับผิดนัดชำระราคาค่าซื้อและส่งมอบทองคำแท่ง

บริษัทฯ คิดค่าปรับผิดนัดฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปี
เงินค่าปรับฯ นี้จะคำนวณจากมูลค่าเงินที่ลูกค้าต้องชำระและระยะเวลาที่ลูกค้าผิดนัด
การนับจำนวนวันที่เกิดการรับมอบ-ส่งมอบและชำระราคาล่าช้าให้นับตั้งแต่วันครบชำระราคา (Due Date) โดยให้นับรวมวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดราชการเข้าไปด้วย

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ จะขอถอนหลักประกัน

ส่งใบคำขอถอน “ก่อน” เวลา 16.00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินภายใน 18.00 น. ของ T+1
ส่งใบคำขอถอน “ตั้งแต่” เวลา 16.00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินภายใน 18.00 น. ของ T+2
ยอดเงินขั้นต่ำที่ลูกค้าสามารถถอนได้ คือ 5,000 บาท แต่เงินหลักประกันที่คงเหลืออยู่กับบริษัทฯ จะเพียงพอต่อสถานะซื้อขายคงค้างที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระราคากับบริษัทฯ
บริษัทฯ จะโอนเงินหลักประกันตามคำขอถอนผ่านเงินโอนเข้า บัญชีธนาคาร เท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้าขอถอนเงินหลักประกันเพื่อ “ปิดบัญชีซื้อขาย” ลูกค้าจะได้รับเงินหลักประกันคืนต่อเมื่อลูกค้าได้ดำเนินการรับทอง-ส่งทองและรับเงิน-จ่ายเงินกับบริษัทฯ จนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 18.00 น. ของ T+3

หน้าหลัก ปรึกษาฟรี! คลิกที่นี่ เมนู